دانلود تحقیق،مقاله،جزوه،خلاصه کتاب،طرح فتوشاپ.محصولات آریاکوینAYA

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...******* توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام بدهید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 979
  • بازدید دیروز : 2724
  • بازدید کل : 6762308

مقاله بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات زراعی فیزیولوژیکی ومقداراسانس گیاه دارویی بادرشبویه -کارشناسی ارشد


مقاله بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات زراعی فیزیولوژیکی ومقداراسانس گیاه دارویی بادرشبویه  -کارشناسی ارشد

مقاله بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات زراعی فیزیولوژیکی ومقداراسانس گیاه دارویی بادرشبویه -کارشناسی ارشد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر عملکرد ودرصد اسانس گیاه دارویی بادرشبویه تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در شرایط گلخانه در سال‌ 1394انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سلنیوم در سه سطح عدم مصرف، محلول پاشی 20 میلی گرم در لیتر و محلول پاشی 40 میلی گرم در لیتر، اسيد ساليسيليك در دو سطح عدم مصرف و محلول پاشی با غلظت 5/0 میلی مولار و شوری در دو سطح عدم شوری و شوری با غلظت 100 میلی مولار بودند. نتایج نشان داد که با محلول پاشی اسيد ساليسيليك باعث افزايش در ارتفاع گياه، سطح برگ، وزن تر و خشك در شرايط تنش شوري گرديد. با محلول پاشی 20 و 40 میلی گرم در لیتر سلنیوم عملکرد اسانس به ترتیب 3/17 و 17/26 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. با افزایش اسید سالیسلیک عملکرد اسانس نسبت به شاهد 7/30 درصد افزایش یافت. با مصرف مقادیر 20و 40 میلی گرم د ر لیتر سلنیوم تعداد گل نسبت به شاهد 11/5 و14/14 درصد افزایش یافت. با مصرف 20 و 40 میلی گرم سلنیوم نسبت پتاسیم به سدیم برگ نسبت به شاهد به ترتیب 73/27 و 79/44درصد افزایش نشان داد. نتایج اثر متقابل سه گانه تیمارها نشان داد که در شرایط شوری نسبت پتاسیم به سدیم برگ از 61/76 به 48/52 در صد ماده خشک کاهش یافت اما با کاربرد 5/0 میلی مولار اسید سالیسلیک و 20 میلی گرم در لیتر سلنیوم نسبت پتاسیم به سدیم از 48/52 به 97/71 درصد افزایش یافت. اثر متقابل سه گانه نشان داد که با اعمال شوری محتوی آب نسبی برگ از 90/45 به 76/42 درصد کاهش یافت اما با کاربرد 40 میلی گرم بر لیتر سلنیوم به 83/53 درصد و با کاربرد توام 5/0 میلی مولار اسید سالیسلیک و 40 میلی گرم بر لیتر سلنیوم به 66/47 درصد افزایش یافت. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که کاربرد توام اسید سالیسلیک و سلنیوم در شرایط شور با عث بهبود صفات زراعی، فیزیولوژیکی و عملکرد اسانس شد.

کلمات کلیدی: بادرشبویه، تنش شوری، اسید سالیسیلیک، سلنیوم.

 

 

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................................................ ت

تقدیم به :............................................................................................................................................................ ث‌

سپاسگزاری:.......................................................................................................................................................... ج‌

فصل اول:مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه........................................................................................................................................................... 2

1-2- جنبه‌هایمختلفکاربردیگیاهاندارویی................................................................................................... 3

1-3- دلایل رویکرد به گیاهان دارویی.................................................................................................................. 3

1-4- اهمیت پژوهش، کشت و تولید گیاهان دارویی............................................................................................ 4

1-5- محاسن گیاهان پرورش داده شده و معایب گیاهان خودرو......................................................................... 5

1-6- جايگاه گياهان دارويي در جهان.................................................................................................................. 5

1-6-1- وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی........................................................................................................... 6

1-6-2- موقعیت ایران در زمینه گیاهان دارویی.......................................................................................................... 8

1-6-3- وضعیت فعلی گیاهان دارویی در ایران........................................................................................................... 9

1-6-4 معرفی ویژگیهای بادرشبویه........................................................................................................................ 11

1-6-5- خواص و کابرد........................................................................................................................................ 12

1-7- تنش شوری............................................................................................................................................... 12

1-8- ویژگی‌ها و کاربرد اسید سالیسیلیک......................................................................................................... 13

1-9-ویژگی ها و کاربرد سلنیوم......................................................................................................................... 15

1-9- اهميت و ضرورت تحقيق........................................................................................................................... 16

1-10- اهداف تحقيق.......................................................................................................................................... 18

1-11- سؤالات تحقيق........................................................................................................................................ 18

فصل دوم:مرور منابع

2-1- مروري بر تحقيقات صورت گرفته در زمينه تنش شوری.......................................................................... 20

گیاهشناسی بادرشبویه.......................................................................................................................................... 20

2-1-1ثرات متابولیسمی شوری و مکانیزم های تحمل به شوری در گیاهان................................................................... 20

اثرات متابولیسمی شوری در گیاهان........................................................................................................................ 20

مکانیزم های تحمل به شوری گیاهان...................................................................................................................... 22

-2-2مروری بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثر اسید سالیسیلیک............................................................... 27

2-3- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثر سلنیوم درگیاهان............................................................ 32

فصل سوم:مواد و روش ها

3-1-روش تحقیق............................................................................................................................................... 37

3-2-آبیاری، تغذیه و تیمار شوری...................................................................................................................... 37

3-3-اندازه گیری ها............................................................................................................................................ 38

3-3-1-اندازه گیری صفات................................................................................................................................... 38

3-3-2-اندازه گیری غلظت عناصر در بافتها.............................................................................................................. 39

3-3-3-اندازه گیری محتوی نسبی آب برگ ها........................................................................................................ 39

3-3-4-اندازه گیری کلروفیل و کارتنوییدها............................................................................................................. 40

فصل چهارم:نتایج و بحث

4-1 قطر ساقه..................................................................................................................................................... 43

4-2-تعدادگره درساقه......................................................................................................................................... 44

4-3-طول میانگره............................................................................................................................................... 45

4-4-تعدادانشعابات ساقه.................................................................................................................................... 48

4-5-تعدادبرگ فعال در بوته.............................................................................................................................. 50

4-6-وزن ترریشه................................................................................................................................................. 51

4-7-وزن خشک ریشه........................................................................................................................................ 53

4-8-وزن تربرگ.................................................................................................................................................. 56

4-9-وزن ترساقه................................................................................................................................................. 58

4-10-وزن تر اندام هوایی................................................................................................................................... 59

4-11-تعدادگل................................................................................................................................................... 60

4-12-ارتفاع بوته................................................................................................................................................. 63

4-13-مقداراسانس.............................................................................................................................................. 64

4-14-عملکرداسانس.......................................................................................................................................... 65

4-15-سدیم برگ............................................................................................................................................... 66

4-16-پتاسیم برگ............................................................................................................................................. 67

4-17-پتاسیم به سدیم برگ.............................................................................................................................. 69

4-18-سدیم ریشه.............................................................................................................................................. 70

4-19-پتاسیم ریشه............................................................................................................................................ 73

4-20-پتاسیم به سدیم ریشه............................................................................................................................ 74

4-21-کلروفیلa.................................................................................................................................................. 76

4-22-کلروفیلb................................................................................................................................................. 77

4-23-کارتنوئیدها.............................................................................................................................................. 78

4-24-مجموع کلروفیلaوb................................................................................................................................. 80

4-25-کلروفیل کل............................................................................................................................................. 82

4-26-محتوی نسبی آب برگ............................................................................................................................ 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-تفسیر نتایج اندازه گیری شاخص های رشد............................................................................................... 88

5-2- تفسیر نتایج اندازه گیری سدیم و پتاسیم................................................................................................. 89

5-3-اثر سلنیوم بر شاخص محتواي نسبی آب برگ........................................................................................... 93

5-4-اثر سلنیوم بر تغییرات محتواي رنگیزه هاي فتوسنتزي.............................................................................. 94

پيشنهادات.......................................................................................................................................................... 96

منابع :............................................................................................................................................................... 97

Abstract......................................................................................................................................................... 106

 

فصل اول

مقدمه و کلیات


 

1-1- مقدمه

این نکته که توجه به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روش‌های مؤثر درمان بوده است، به خوبی روشن است (نادری بروجردی، 1382). قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، خارج از حافظه تاریخ باشد. اطلاعات مربوط به اثر و خواص دارویی گیاهان، از زمان‌های بسیار دور به تدریج و سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنن قومی در آمیخته و سرانجام در اختیار انسان معاصر قرار گرفته است (امید بیگی، 1384).

مصریان قدیم را باید نخستین ملتی دانست که از گیاهان دارویی به نحو گسترده‌ای استفاده می‌کردند. از سنگ نوشته‌های میخی برمی‌آید که بابلی‌ها نیز همانند مصریان از خواص و کاربردهای دارویی گیاهان آگاه بودند. در چین کتاب مشابه فارماکوپه به نام پن‌تاسو[1] (یعنی دارونامه برگ گیاهی که 40 مجله حاوی چند هزار نسخه دارویی بوده) وجود داشته است. کتاب مذکور حدود 2735 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است. همچنین استفاده از خواص درمانی گیاهان نزد هندیان باستان، رواج کامل داشته است.

منابع طب هندی شامل ریگودا (4600 الی 1600 ق.م) و نیز ایورودا (2600 الی 2500 ق.م) هستند (نادری بروجردی، 1382). تاریخ طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی‌ها می‌باشد و اوستا (6500 ق.م) اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته است. یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی در طول تاریخ، هوم (Ephedra major) بوده است (گیاه مقدس و آیینی نزد ایرانیان و هندوان باستان) (نادری بروجردی، 1382).

 

 

1-2- جنبه‌هایمختلفکاربردیگیاهاندارویی

الف) مصارفدارویی:مواد مؤثره موجود در این گیاهان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر درمانی دارد و به عنواندارو مورد استفاده قرار می‌گیرند (امید بیگی، 1384).

ب) مصارفادویه‌ای:از مواد مؤثر فعال موجود در این دسته از گیاهان در صنایع غذایی به منظور بهبود در رنگ، طعمو مزه آنها استفاده می‌شود. مواد مؤثر ادویه‌ها گاه اثرات شفابخش دیگری، علاوه بر خاصیت اصلی شناخته شده خود نیز بههمراه دارند. مثلاً زیره سبز، تلخون، گشنیز و آویشن علاوه بر اینکه طعم و مزه مواد غذایی را بهتر می‌کند اشتها‌آور نیز هستند و سبب هضم مواد غذایی و سلامت دستگاه گوارش می‌گردند (امید بیگی، 1384؛ صالحی سورمقی، 1389 و نقدی بادی و همکاران؛ 1381).

ج) مصارف آرایشی و بهداشتی:مواد مؤثره گیاهان به خصوص عطریات و اسانس‌ها موارد استفاده متعدد ومتفاوتی در صنایع تولید لوازم آرایشی، صنایع مواد شیمیايی خانگی (نظیر شامپو، صابون، عطر و..) دارند، به طوری‌ کهبدون حضور مواد مؤثره مذکور ساخت و تهیه بسیاری از محصولات صنایعشیمایی یاد شده امکان‌پذیرنخواهدبود (امید بیگی، 1384؛ صالحی سورمقی، 1389 و نقدی بادی و همکاران؛ 1381).

د) مصارف محافظتی (فیتوتوکسینی[2]):اکثر اسانس‌ها بسیار سمّی بوده و باید در حد مجاز استفاده شوند، اما با این حال ویژگی‌های دارویی بسیار مؤثر آنها باعث گردیده کهاین مواد به عنوان کاندیداهای مناسبی جهت مصارف آنتی‌بیوتیکی)ضدباکتریایی و ضدقارچی)،آفت‌کشی و‌ حشر‌ه‌کشی به حساب آیند. همچنین گیاه از این ترکیبات به عنوان نوعی واکنش تدافعی بر علیه گیاهخواران استفاده می‌کند (نقدی بادی و همکاران؛ 1381 و Aflatuni ,2002).

1-3- دلایل رویکرد به گیاهان دارویی

با پیشرفت‌های جدید علوم شیمی و داروسازی بیشتر داروهایی که جهت معالجه بیماران مصرف می‌شوند، انواع داروهای سنتتیک هستند و ممکن است تصور شود که با عرضه یک چنین داروهایی از اهمیت گیاهان دارویی کاسته شده و نیاز چندانی به کشت و تولید آنها نخواهد بود، آمار دقیق ارائه شده در سالهای اخیر نشان می‌دهد که این تصور چندان صحیح نبوده و با وجود ارائه داروهای مصنوعی مشابه با مواد مؤثره گیاهان دارویی، نه تنها از میزان کشت و تولید این گیاهان (لااقل در سطح کشورهای توسعه یافته) کاسته نشده است، بلکه تولید و مصرف آنها نیز افزایش یافته است (امید بیگی، 1379؛ زارع زاده، 1376). بنابراین پیشرفت در فن داروسازی و سنتز داروهای شیمیایی و کاربرد شتابزده وسیع آن در درمان، موجب ایجاد مشکل پیچیده‌ای به نام اثرات جانبی داروها گردیده است.

می توان اذعان داشت که در برخی موارد آثار سوء و عوارض جانبی برخی از این داروها برای بیمار، خطرناك‌تر از بیماری مورد درمان می‌باشد. بنابراین گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ در کنار هم، سازگاری بهتری با بدن دارند و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته هستند (صالحی سورمقی، 1389). مطابق برآورد سازمان جهانی بهداشت[3]، 80 درصد مردم دنیا برای مراقبت‌های بهداشتی اولیه به طور سنتی، به گیاهان دارویی و تولیدات طبی وابستگی و تمایل دارند (Chatterjee, 2002).

علاوه بر دارو با تغییر روش زندگی در غرب و افزایش توجه به مسایل محیطی و سلامت و بهداشت مواد غذایی، گرایش به سمت مواد غذایی و افزودنی‌های غذایی با منشا طبیعی افزایش یافته است. در طی همین دوره عادت تغذیه‌ای هم تغییر کرده و بسیاری از غذاهای حاضری در سال‌های اخیر با استفاده از فرآورده‌های حاصل از اسانس‌های گیاهی دلپذیرتر شده است. بعلاوه معلوم گردیده که اسانس‌ها علاوه بر مزه دادن به غذا، می‌تواند در نقش یک آنتی‌اکسیدانت[4] علیه ارگانیزم‌های مضر فعالیت نمایند. همچنین الگوی اخیر موجب افزایش میزان تقاضا برای تهیه فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی با منشاء طبیعی شده است. به عنوان مثال کاربرد اسانس‌هایی نظیر آویشن، نعناع، اوکالیپتوس در خمیر دندانها، شامپوها، صابونها و دهان شویه‌ها از موارد قابل ذکر است (نقدی بادی و ؛1381).

1-4- اهمیت پژوهش، کشت و تولید گیاهان دارویی

از آنجایی که گیاهان دارویی به عنوان یک منبع طبیعی و ثروت ملی از اهمیت خاصی برخوردار هستند، استفاده مستقیم از گیاهان دارویی حاصل از دسترنج طبیعت به جای استفاده از انواع قابل کشت و توسعه آنها در سطح زراعی و آزمایشگاهی توصیه نمی‌شود. در صورت عدم کشت و همچنین بهره‌برداری یک جانبه و مفرط گیاهان دارویی از طبیعت، در آیندهای نه چندان دور با بحران زیست محیطی رو به رو شده و چه بسا انقراض برخی از گونه‌های با ارزش گیاهی را به دنبال خواهد داشت (امید بیگی، 1384). بنابراین طبیعت محل استخراج دارو نیست، بلکه بیشتر جای ردّ پای شناسایی و مدل‌بندی برای استفاده اصولی از آن است و از این رو باید به عنوان منبع عظیم ژنها و ذخایر بیوشیمیایی به طور جدّی تحت مراقبت‌های مستمر علمی و نمونه‌گیری صحیح قرار گیرد. حداقل 620 هزار گونه گیاهی در کره خاکی می‌روید که بیش از 95 درصد آنها به عنوان دارو هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند و راز و رمزهای فراوان در آنها نهفته است.

تمام مواد سنتزی، از الگوی اسکلت مواد استخراج شده از طبیعت، برگرفته شده‌اند و یا بسیاری از مواد نیمه مصنوعی، از تغییر در مواد طبیعی حاصل شده‌اند؛ از این رو برای تهیه هر جسم تازه باید اسکلت آن را از طبیعت به دست آورد. به همین علت است که همیشه بعد از کشف مواد طبیعی، سنتز آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. داروهای سنتزی قادر به تسکین یا درمان کلیه مشکلات نمی‌باشند. امروزه بسیاری از داروهای گیاهی و طبیعی در رشته‌های گیاه درمانی، هوموپاتی، رایحه‌درمانی، لجن درمانی و روش‌های طب مکمل دیگر، در حال استفاده وسیع بوده است (صالحی سورمقی، 1389). بنابراین رویکرد عمومی به مواد شیمیایی سازگار با طبیعت و مواد غذایی سالم باعث تشویق محققین برای یافتن مولکول‌های فعال بیولوژیک با منشاء طبیعی شده است (نقدی بادی و همکاران؛ 1381).

1-5- محاسن گیاهان پرورش داده شده و معایب گیاهان خودرو

الف) گیاهان خودرو بیشتر در یک سطح وسیع پراکنده بوده و دسترسی به این گیاهان مشکل است و از نظر اقتصادی جمع‌آوری آنها مقرون به صرفه نیست.

ب) کشت مقدار زیادی از گیاهان دارویی در یک مساحت محدود امکان پذیر بوده و به آسانی می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد. همچنین کیفیت و کمیت مواد متشکله این گیاهان را می‌توان به راحتی به وسیله مدیریت به‌زراعی و به‌نژادی اعمال شده افزایش داد.

ج) از آنجایی که به علت مشکلات فوق‌الذکر جمع‌آوری این گیاهان در طبیعت در یک زمان انجام نمی‌پذیرد، لذا هنگام برداشت مقدار مواد متشکله آنها کم بوده و یا از بین رفته است.

د) از نظر تجاری، داوطلب خرید این مواد به علت غیر استاندارد بودن آنها کمتر وجود دارد و امکان آلودگی و مخلوط شدن گیاهان دارویی با گیاهان مشابه وجود دارد (امید بیگی، 1384).

1-6- جايگاه گياهان دارويي در جهان

آغاز استفاده از گياهان دارويي به صورت جمع‌آوري از طبيعت يا کشت آن مشخص نيست. با اين وجود در طول تاريخ در تمدن‌هاي بزرگ دنيا گياهان دارويي به عنوان اصلي‌ترين عامل مورد استفاده در التيام و درمان دردها مورد استفاده قرار مي‌گرفته‌اند. از اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم تحقيقات علمي روي گياهان دارويي گسترش يافت و همزمان دارونامه‌هاي گياهي زيادي نتايج اين تحقيقات را منتشر کردند و گياهان دارويي به عنوان عوامل مهم دارويي با مبناي علمي مورد استفاده قرار گرفتند (Craker & Gardner, 2006).

پيشرفت تکنولوژي و اجبارهاي سياسي - اجتماعي در اوايل قرن بيستم منجر به کاهش سريع استفاده از گياهان دارويي و جايگزيني آنها با فرآورده‌هاي شيميايي گرديد و استفاده از اين داروها به سرعت در بسياري از کشورها رايج گرديد (Cracker, 2007).

با وجود اثرات انکارناپذير داروهاي شيميايي در کنترل بسياري از بيماري‌هاي کشنده، با کشف تدريجي اثر جانبي داروهاي شيميايي بر سلامتي انسان‌‌ها که در بيانيه سازمان بهداشت جهاني مطرح شد بار ديگر مصرف داروهاي طبيعي مورد توجه قرار گرفت. رويکرد مصرف کنندگان به داروهاي گياهي به تدريج رونق گرفت و همين امر منجر به درخواست پزشکان و مصرف کنندگان، در ارائه دلايل علمي مربوط به کارايي گياهان دارويي شد. از نيمه قرن بيستم، مصرف داروهاي گياهي سير صعودي گرفت تا جايي که از اين دوره به عنوان رنسانس گياهان دارويي ياد مي‌شود. طي اين دوره و با تصويب استانداردهاي مختلف مربوط به جمع‌آوري مطلوب و کشاورزي مطلوب گياهان دارويي، فعاليت در زمينه کشت و صنعت اين گياهان و فرمولاسيون داروهاي مربوط به آن‌ها رونق چشمگيري يافت. در نتيجه طي سال‌هاي اخير تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با گياهان دارويي افزايش يافته است. در حال حاضر بيشترين سهم تحقيقات در اين زمينه، به علوم‌پزشکي و گياهشناسي و کشاورزي گياهان دارويي مربوط مي‌شود (Doreswamy et al., 2006).

1-6-1- وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی

با وجود استفاده گسترده طب نوین از داروهای سنتزی علیه عوامل بیماری‌زا، هم اکنون سهم عمده‌ای از صنعت دارویی جهان به منابع گیاهی اختصاص دارد و در سال‌های اخیر گیاهان دارویی و ادویه‌ای در زمینه‌های مختلفی چون صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و نیز صنایع غذایی استفاده روز افزون داشته است. استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی (غذا، دارو، مکمل‌های غذایی و عوامل طبیعی نگه دارنده مواد غذایی) گسترش بسیار زیادی یافته است. تجارت ترکیبات آنتی‌اکسیدانی سنتزی نظیر تی بی اچ کیو (TBHQ) و بی اچ تی (BHT)، همچنین ترکیبات ضدمیکروب سنتزی چون اسید بنزوئیک و سولفیت‌ها مورد استفاده در صنایع غذایی در سال 2002 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که به دلیل اثرات جانبی، این ترکیبات به سرعت در حال جایگزین شدن با ترکیبات فعال طبیعی هستند. چنانکه تجارت مکمل‌های غذایی با منشاء گیاهی تنها طی سال 1990 از یک میلیارد دلار به 4 میلیارد دلار رسید (Shetty & Labbe,1998). به همین خاطر در سال‌های اخیر جستجو در بین گونه‌های دارویی، ادویه‌ای برای یافتن منابع جدید ترکیبات فعال بیولوژیکی افزایش یافته است. بیش از یک چهارم داروهای تجویزی مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته بطور مستقیم یا غیر مستقیم (نیمه سنتزی) از گیاهان مشتق می‌شود. فروش سالیانه این داروها تنها در کشور امریکا در سال 2002 بیش از 30 میلیارد دلار بوده است (Fowler, 2006). در کشورهای در حال توسعه از قبیل چین و هند سهم داروهای گیاهی از کل داروهای موجود در بازار به حدود 80 درصد می‌رسد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، در حال حاضر بالغ بر 80 درصد مردم، نیاز دارویی خود را از منشاء طبیعی تأمین می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهدکه ارزش تجاری فرآورده‌های گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی (با رشد 6-3 درصد)، دارای رشد سالیانه 15-10 درصد بوده و بالغ بر 62 میلیارد دلار در سال 2000 می باشد که پیش بینی می‌شود این رقم تا سال 2050 به 5 تریلیون دلار افزایش یابد. در بازار دارویی ایالت متحده آمریکا که خود از بزرگترین تولیدکنندگان داروهای شیمیایی در جهان می‌باشد، بیش از 30 درصد داروهای عرضه شده منشاء طبیعی دارند (شکل 1-1)، (پژوهشکده مطالعات و تحقیقات و فناوری، 1379؛ Kumar & Kumar Gupta, 2008).

آمارها نشان مي‌دهد 70 درصد از جمعيت چين، 40 درصد از جمعيت كلمبيا، 65 درصد از جمعيت هند، 48 درصد از جمعيت استراليا، 70 درصد از جمعيت كانادا، 49 درصد از جمعيت فرانسه و 42 درصد از جمعيت آمريكا از داروهاي گياهي براي درمان‌هاي اوليه بيماري‌ها استفاده مي‌كنند. تولید و فرآوری جهانی گیاهان دارویی و معطر در حال حاضر همچنان در اروپا و به ويژه در فرانسه و تعدادی از كشورهای آسیایی متمركز است. دیگر مناطق عمده تولید كننده، كشورهای یوگسلاوی، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و این در حالی ‌است كه بیشترین درصد گیاهان دارویی از طریق كشور آلمان مبادله می‌شود. همانطور كه در شكل 1-1 نشان داده شده است ملاحظه مي‌گردد كه روند بازار جهاني داروهاي گياهي طي سالهاي 1999 تا 2007 صعودي مي‌باشد و اين سير صعودي از سال 2002 به بعد رشد قابل توجهي داشته است.

 

 

شکل 1-1- نمودار میزان رشد بازار جهانی داروهای گیاهی (2007- 1999)

 

 

1-6-2- موقعیت ایران در زمینه گیاهان دارویی

كشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی یکی از بزرگ‌ترین منابع تنوع ژنتیکی گیاهی است و یکی از مراکز مهم پیدایش گیاهان است که توسط واویلوف[5] دانشمند روسی کشف و معرفی گردیده است. یکی از این مناطق، فلات ایران می‌باشد و در اطراف این فلات کوه‌‌های مرتفع و رشته‌ کوه‌های متعددی مشاهده می‌شود که سبب اختلاف ارتفاع زیادی شده است که از 24- متر در سواحل دریای خزر تا 5671 متر در قله دماوند تغییر می‌کند. اختلاف دما و میزان بارش نیز در نقاط مختلف ایران متنوع است و در برگیرنده سه ناحیه رویشی اروپا شامل سیبری، ایرانو-تورانی و خلیج و عمانی می‌باشد. چنین شرایط متنوع اقلیمی زیست بوم‌های بسیار متنوع و ویژه‌ای در نقاط مختلف کشور به وجود آورده است.

یکی از ویژگی‌های کشور ایران دارا بودن 11 اقلیم از 14 نوع اقلیم شناخته شده در دنیاست. تنوع اقلیمی در ایران موجب پراکنش حدود 8 هزار گونه گیاهی (2 تا 3 برابر گیاهان تمامی قاره اروپا) شده است که این میزان درصد بالایی از گیاهان دارویی کل جهان را تشکیل می‌دهد و از این تعداد حدود 1800 گونه اندمیک ایران هستند و در هیچ جای دنیا یافت نمی‌شوند (شکل 1-2). در مجموع حدود 1400 گونه از خاصیت دارویی برخوردارند. این تنوع اكولوژیكی هم از جهت گیاهان دارویی كه در عرصه‌‌های طبیعی می‌توان یافت و هم از جهت كشت و اهلی كردن این گیاهان زمینه مناسبی را فراهم می‌سازد (دانشیان، 1387).

 

 


مبلغ قابل پرداخت 14,399 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 392

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما